Interpretation Services

If you do not speak English, or if you are deaf, hard of hearing, or deaf/blind, you can have interpretation services provided for you at no charge. Tell the person helping you that you need an interpreter.

Hmong
Yog hais tias koj hais tsis tau lus Askiv, los sis koj yog tibneeg lag ntseg, los yog tibneeg dig muag, peb muaj neeg pes lus dawb pub rau koj. Hais qhia rau tus tibneeg uas koj ntsib ntawd kom nws nrhiav neeg pab pes lus rau koj.

Spanish
Si Ud. no habla inglés, o si es sordo,tiene dificultad para oir, o es sordo/ciego, se le podrán proporcionar servicios de interpretación sin costo. Dígale a la persona que le esté ayudando que necesita un intérprete.