Click to go to Catawba County Home Page
Quick Links
SpanDoc
Hmong

Translate:
dictionary

Cov ntaub ntawv lus Hmoob
Social Services Logo
Contact:
Phone: (828) 695-5600

Directions

Google Map
3030 11th Avenue Drive SE
Hickory, NC 28602


Mailing Address:
PO Box 669
Newton, NC 28658

Employee Lookup
Phone Directory By Unit

Office Hours:
Mon - Fri, 8 a.m.-5 p.m.
You may report suspected child or adult abuse at any time

Make a comment

Yog hais tias koj hais tsis tau lus Askiv, los sis koj yog tibneeg lag ntseg, los yog tibneeg dig muag, peb muaj neeg pes lus dawb pub rau koj.  Hais qhia rau tus tibneeg uas koj ntsib ntawd kom nws nrhiav neeg pab pes lus rau koj.

Koj xav tau kev pab dabtsi?
Careline (7K)
Monday txog Friday, tshwj cov hnub so xwb
8:00 am txog 5:00 pm