Click to go to Catawba County Home Page
Bookmark and ShareShare Page    print pagePrint Page

                                                                                                                                                          

Yog koj xav paub txog ntxiv uas hais ua lus Hmong no, Nias ntawm no, koj cov lus yuav xa mus rau ib tug neeg ua haujlwm hauv County uas paub lus Hmong thiab nws mam li pab koj.

MailBox

Catawba County Government
Post Office Box 389
100 A South West Blvd.
Newton, NC 28658-0389
Phone: (828) 465-8200
Fax: (828) 465-8392

Contact us